ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Έχοντας εισέλθει δυναμικά στον χώρο της συλλογής και μεταφοράς των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων των Δήμων ( καφέ κάδος) με την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και άρτια στελεχωμένου προσωπικού παρέχουμε  την βέλτιστη οικονομική λύση με τον ελάχιστο χρόνο συγκομιδής

Μελετάμε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων της υπό μελέτη περιοχής, θέτουμε παράλληλα στόχους όπως ορίζονται από την Νομοθεσία και πραγματοποιούμε  την μελέτη σε δύο φάσεις.

Η Α’ Φάση περιλαμβάνει καταγραφή και ενδελεχή ανάλυση των ενδεικτικών στοιχείων παραγωγής της υπό μελέτη περιοχής όπως:

 • Τον αριθμό των κάδων  απορριμμάτων εντός των χωρικών ορίων που έχουν οριστεί από τον πελάτη
 • τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων ΑΣΑ
 • τα σημεία αστοχίας της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης συλλογής- μεταφοράς των ΑΣΑ
 • Παράλληλα θέτονται μελλοντικοί στόχοι όπως ορίζονται από τη Νομοθεσία

Στη Β΄Φάση ακολουθεί η περιγραφή βήμα – βήμα του απαιτούμενου τρόπου εργασίας, από το αρχικό στάδιο της επιτόπιας καταμέτρησης των κάδων έως το τελικό στάδιο και την βελτιστοποίησης. Συνοπτικά :

 • διενεργείται επιτόπια παρατήρηση κάδων με καταμέτρησή τους
 • επεξεργάζονται τα δεδομένα
 • αναπτύσσεται μεθοδολογία βέλτιστης χωροδιάταξη κάδων μέσω GIS
 • αναπτύσσεται μεθοδολογία βέλτιστης δρομολόγησης απορριμματοφόρων μέσω GIS, Google Earth, Google Map
 • προτείνεται εναλλακτικό σχέδιο χωροδιάταξης των κάδων με κριτήρια βελτιστοποίησης
 • προτείνεται εναλλακτικό σχέδιο συλλογής-μεταφοράς των ΑΣΑ με κριτήρια βελτιστοποίησης

Ακολουθώντας στο ακέραιο την παραπάνω μεθοδολογία η εταιρείας μας είναι σε θέση  να βοηθήσει τους συνεργαζόμενους με εκείνη Ο.Τ.Α σε μια ολοκληρωμένη και συμφέρουσα για τους δημότες του, πρόταση εναλλακτικής διαχείρισης των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων τους συνεισφέροντας στην αειφόρο ανάπτυξη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Συνοπτικά οι Ο.Τ.Α θα είναι σε θέση να:

 • Να επιστρέφουν ένα μέρος του κομποστ που παράγεται από τα απόβλητα στους δημότες τους ως μέσο ανταποδοτικότητα εφαρμόζοντας παράλληλα τα όσα προβλέπει ο νέος ΕΣΔΑ στο πλαίσιο αυτό.
 • Προσδιορίσουν τον ακριβή ποσοτικό και ποιοτικό στόχο των παραγόμενων αποβλήτων  εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «Πληρώνω Όσο Πετάω» που προβλέπεται από τον Ν 4042 και τον νέο ΕΣΔΑ.
 • Προβούν σε επιπλέον εξοικονόμηση πόρων από κόστη μετακίνησης, φθοράς, αλλά και γενικά των λειτουργικών εξόδων, τα οποία οι δήμοι στην συνέχεια θα μπορούν να διαθέσουν σε άλλους τομείς.
About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο