ΣΚΟΠΟΣ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

ΣΚΟΠΟΣ

Το περιβάλλον και η προστασία του είναι, πλέον ένα σημαντικό πρόβλημα της καθημερινότητάς μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στα μεγάλα αστικά κέντρα, επιβαρύνουν το περιβάλλον, αυξάνοντας τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται και κατά συνέπεια αυτών που πρέπει αυτό να απορροφήσει.

Είναι σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο παραγωγής “προμήθειας, παρασκευής, απόρριψης” στο οποίο βασίστηκε μέχρι τώρα η οικονομία μας και κατά το οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο “τέλος της ωφέλιμης ζωής” του, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Η κυκλική οικονομία έρχεται ως απάντηση στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, την αισθητική και την υγιεινή των πόλεων, γι’ αυτό χρειάζονται σύγχρονες και υπεύθυνες λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν καθαρό περιβάλλον.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Στη ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., στρατηγική μας είναι, ότι το απόβλητο αποτελεί πρώτη ύλη, του οποίου η αξιοποίηση ενισχύει την κυκλική οικονομία και την ανάκτηση των προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη δική μας εμπειρία στη διαδικασία διαχείρισης αποβαλλόμενης βιοαποικοδομήσιμης φυτικής βιομάζας που προκύπτει από τις εργασίες πρασίνου που εκτελούμε, διαγνώσαμε ότι οι υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι βιώσιμες και ασκούν επιπρόσθετες πιέσεις στο περιβάλλον.

Ειδικότερα, εντοπίσαμε το κενό που υφίσταται στην αγορά για τη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης πράσινων αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα τη παροχή καθετοποιημένων λύσεων, από το στάδιο της διαλογής στη πηγή μέχρι τη τελική ανάκτηση – επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό και με σκοπό, αρχικά, να εξυπηρετούμε τις δικές μας ανάγκες, προχωρήσαμε στην κατασκευή μιας σύγχρονης και πλήρως καθετοποιημένης μονάδας διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Πλέον, με εφόδια την εμπειρία και τη τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και σε τρίτους φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Το μοντέλο της καθετοποιημένης «παραγωγικής» μας διαδικασίας αναλύεται ως:

Διαλογή στη πηγή
Συλλογή & Μεταφορά
Επεξεργασία
Κομποστοποίηση
Ανάκτηση & Επαναχρησιμοποίηση

Συμπερασματικά, σκοπός μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και ανάκτησης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και έργων πρασίνου με άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης ως προς την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων μας, προς την Προστασία του Περιβάλλοντος και ως προς τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο