ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ISO

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Στη ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο έχει ενσωματωμένες τις πολιτικές ποιότητας, τις διαδικασίες και τις διεργασίες, το οποίο ενισχύει τη συνεχή βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης μας βοηθά στη βελτίωση των λειτουργιών μας, στη διαχείριση του κινδύνου και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών μας.

Έχουμε υιοθετήσει συγκεκριμένη Πολιτική για την Ποιότητα, την οποία και αντιμετωπίζουμε ως αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας μας, έτσι ώστε να εφαρμόζεται και να διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής μας δομής. Βασική αρχή και δέσμευση είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, οι οποίες αφενός θα καλύπτουν, πλήρως, τις προδιαγεγραμμένες συμβατικές απαιτήσεις κάθε έργου, αφετέρου θα είναι εναρμονισμένες στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης εξασφαλίζεται η αρτιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, ενώ η συνεχής επαναξιολόγηση των διαδικασιών μας δίνει την ευκαιρία να ελέγχουμε την αρτιότητα των διεργασιών σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων μας και να αναγνωρίζουμε άμεσα τις περιοχές προς βελτίωση.

Η ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων :

  • ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 – Σύστημα Υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • ISO 39001:2012 – Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
  • ISO 50001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
  • ISO 27001:2013 – Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών
  • SA 8000: 2014  –  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ( πολιτική ) – ( SPT-SOCIAL PERFOMANCE TEAM )
About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο